Home Aanneming en renovatie Installatietechniek Schilderwerken Montage, interieur- en decorbouw Projectontwikkeling Actuele projecten Portfolio Contact Vacatures
Home Aanneming
& renovatie
Installatie-
techniek
Schilderwerken Montage, interieur- & decorbouw Project-ontwikkeling Actuele
projecten
Portfolio Contact Vacatures

Home
Aanneming & renovatie
Installatietechniek
Schilderwerken
Montage, interieur- & decorbouw
Projectontwikkeling
Actuele projecten
Portfolio
Contact
Vacatures

ALGEMENE VOORWAARDEN AANNEMINGS- EN MONTAGEBEDRIJF MARCO DE BLAEY B.V.


1. DEFINITIES

1.1 Marco de Blaey: Aannemings- en Montagebedrijf Marco de Blaey B.V., gevestigd aan de Diamantlaan nr. 41 (2132 HC) te Hoofddorp, gebruiker van deze Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Zutphen onder nummer: 6/2004.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marco de Blaey een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Marco de Blaey onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Marco de Blaey en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Marco de Blaey geleverde zaken en materialen.
1.5 Producten/ zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.
1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Zutphen zijn alle voorgaande voorwaarden van Marco de Blaey vervallen.
2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Marco de Blaey en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Marco de Blaey, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Marco de Blaey schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.4 Indien Marco de Blaey bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Marco de Blaey en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Een aanbieding bindt Marco de Blaey niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.2 De door Marco de Blaey gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Marco de Blaey is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3 Afspraken met onderaannemers van Marco de Blaey binden Marco de Blaey niet, tenzij deze afspraken door Marco de Blaey schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Marco de Blaey kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marco de Blaey daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marco de Blaey anders aangeeft.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Marco de Blaey gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Marco de Blaey de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Marco de Blaey dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.8 De van het aanbod uitmakende bouwtekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Marco de Blaey. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht bij de offerte overlegde bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Marco de Blaey te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Marco de Blaey gedane aanbieding, dan wel indien Marco de Blaey uitvoering geeft aan een opdracht.
4.2 Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan Marco de Blaey kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Marco de Blaey zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 Marco de Blaey zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, tevens zal hij niet eerder aanvangen met de uitvoering dan dat hij de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
4.5 Marco de Blaey zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken. Marco de Blaey heeft een doorlopende CAR-verzekering afgesloten.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marco de Blaey het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien Marco de Blaey zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan Marco de Blaey verschuldigd.
5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marco de Blaey zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Marco de Blaey de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Marco de Blaey aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.6 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Marco de Blaey worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig, of mondeling doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
5.7 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
5.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Marco de Blaey kan worden toegerekend, is Marco de Blaey gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Marco de Blaey recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco de Blaey tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco de Blaey toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden, tevens moet er voldoende gelegenheid zijn voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Marco de Blaey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marco de Blaey worden verstrekt.
6.4 Marco de Blaey heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.5 Marco de Blaey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marco de Blaey is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.6 Indien de Opdrachtgever tegen het advies van Marco de Blaey in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Marco de Blaey nimmer aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen die hier uit voortvloeien.
6.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco de Blaey tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden. Zaken als gas, water en elektriciteit zullen gratis door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
6.8 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Marco de Blaey, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Marco de Blaey het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.9 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Marco de Blaey behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.10 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Marco de Blaey over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.11 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
6.12 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder asbest.
6.13 Mocht er toch schadelijke stoffen als asbest aanwezig zijn, dan draagt Opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.
6.14 De afvoer van vervuilde grond, en de vertraging die hierdoor aan de werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.
6.15 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.
7.2 Reis, parkeer en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen.
7.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie of regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
7.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
7.5 Marco de Blaey zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.
7.6 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Marco de Blaey ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
7.7 Indien de opdracht ten gevolge van aan Marco de Blaey niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Marco de Blaey het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.8 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Marco de Blaey heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien voor de werkzaamheden geen vaste som is afgesproken, zal Marco de Blaey een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Marco de Blaey de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
7.9 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Marco de Blaey gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7.10 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Marco de Blaey geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Marco de Blaey worden geheven c.q. door derden ten laste van Marco de Blaey worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Marco de Blaey het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum indien de Opdrachtgever handelt in uitoefening van zijn bedrijf, en 8 dagen indien de Opdrachtgever een particulier is. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door Marco de Blaey met een langere kredietgeving dan 14 respectievelijk 8 dagen is ingestemd.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Marco de Blaey op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Indien Marco de Blaey dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever van deze en andere werkzaamheden niet op.
8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Marco de Blaey.
8.8 Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. E.e.a. ongeacht het feit dat Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
9.2 Indien Marco de Blaey hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Marco de Blaey blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Marco de Blaey verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Marco de Blaey. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
10.3 Opdrachtgever is verplicht Marco de Blaey direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
10.4 Marco de Blaey is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Marco de Blaey niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

11. OPLEVERING VAN EEN WERK/ UITVOERING WERKZAAMHEDEN

11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming van artikel 11.8, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Marco de Blaey schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Marco de Blaey de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
11.2 De werkzaamheden (het werk) worden als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
11.3 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.
11.4 Een klein gebrek aan de geleverde werkzaamheden zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.
11.5 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Marco de Blaey eventuele kleine gebreken herstellen.
11.6 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.7 Nadat het werk is opgeleverd is Marco de Blaey, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, en behoudens het in deze voorwaarden gestelde, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.8 Indien Marco de Blaey expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is Marco de Blaey bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 30,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Marco de Blaey.

12. GARANTIE EN KLACHTEN

12.1 Opdrachtgever dient de door Marco de Blaey verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/ oplevering te onderzoeken. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Marco de Blaey.
12.2 Op de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden. Dit is tevens de garantietermijn voor reparatiewerkzaamheden. Deze garantietermijn geldt niet indien de reparaties als zelfstandige opdracht worden uitgevoerd, in deze hoedanigheid bedraagt de garantietermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 1 maand.
12.3 Indien de garantietermijn een wettelijke norm is geldt deze norm als de garantietermijn.
12.4 Op de door Marco de Blaey geleverde zaken geldt de fabrieksgarantie.
12.5 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Marco de Blaey gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Marco de Blaey, en Marco de Blaey de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.6 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marco de Blaey wijzigingen in of reparaties aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Marco de Blaey in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Met betrekking tot de door Marco de Blaey geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden van dit artikel, wordt de aansprakelijkheid van Marco de Blaey - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
13.2 Marco de Blaey is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marco de Blaey. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Marco de Blaey beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Marco de Blaey te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden, en dit ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Marco de Blaey voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Marco de Blaey geleverde werkzaamheden.
13.4 Marco de Blaey is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het zetten van de fundering.
13.5 Marco de Blaey is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marco de Blaey. Onder indirecte en vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
13.6 Marco de Blaey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
13.7 Indien Marco de Blaey adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
13.8 Opdrachtgever vrijwaart Marco de Blaey van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
13.9 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Marco de Blaey is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1 Marco de Blaey is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Marco de Blaey ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is Marco de Blaey bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marco de Blaey op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marco de Blaey de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15. OVERMACHT

15.1 Indien Marco de Blaey door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Marco de Blaey onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Marco de Blaey kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige levering aan Marco de Blaey door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Marco de Blaey als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
15.5 Marco de Blaey zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
15.6 Voorzover Marco de Blaey ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marco de Blaey gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Marco de Blaey zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hierbij wordt voornamelijk maar niet uitsluitend gedoeld op door Marco de Blaey vervaardigde bouwtekeningen en rapporten.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

17.1 Het is Marco de Blaey toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.
17.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Marco de Blaey rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen,

18. GESCHILLEN

18.1 De rechter in de vestigingsplaats van Marco de Blaey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Marco de Blaey het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op elke overeenkomst tussen Marco de Blaey en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

20. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

21. Slotbepaling

21.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

22. AANVULLENDE VOORWAARDEN VERHUUR

Naast de hierboven beschreven Algemene voorwaarden, zijn voor wat betreft verhuur door Marco de Blaey tevens de hieronder opgenomen bepalingen met betrekking tot verhuur van toepassing. Indien de Aanvullende voorwaarden verhuur afwijken van de Algemene voorwaarden van Marco de Blaey, dan prevaleren de Aanvullende voorwaarden verhuur.

23. ONDERWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST

23.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake verhuur van goederen van Marco de Blaey.

24. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

24.1 De huurovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de op de huurovereenkomst vermelde huurperiode.
24.2 De minimale huurperiode bedraagt 1 dag.
24.3 De huurperiode vangt aan op het moment dat Marco de Blaey het verhuurde ter beschikking stelt, danwel het verhuurde op de afgesproken plaats aflevert.
24.4 De huurder dient het gehuurde voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Marco de Blaey terug te brengen.
24.5 Indien huurder de huurtermijn overschrijdt is hij per dag dat de overschrijding voortduurt een vergoeding verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het verhuurde. Deze vergoeding staat los van het verdere recht van Marco de Blaey op schadevergoeding ontstaan door het niet tijdig terugbrengen van het verhuurde, of de kosten verbonden aan het (laten) terughalen van het gehuurde.

25. HUURPRIJS

25.1 De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een volle dag in aanmerking wordt genomen.
25.2 Naast de huurprijs komen, tenzij anders overeengekomen, tevens de kosten van transport en plaatsing van het gehuurde.
25.3 Marco de Blaey houdt zich het recht voor de overeengekomen huurprijs eenzijdig te wijzigen. Marco de Blaey zal de huurder in dat geval schriftelijk van deze wijziging op de hoogte stellen. Indien de huurder niet instemt met deze prijswijziging heeft hij het recht om de huurovereenkomst binnen 48 uur nadat hij in kennis is gesteld van de wijziging, schriftelijk te ontbinden. Indien een tijdige ontbinding uitblijft wordt de huurder geacht met de prijswijziging in te stemmen.
25.4 Marco de Blaey zal voor afgifte of aflevering een borgsom voor het gehuurde kunnen eisen. Indien de huurovereenkomst is beëindigd is Marco de Blaey gerechtigd deze waarborgsom te verrekenen met eventuele vorderingen die Marco de Blaey, al dan niet uit de huurovereenkomst, van huurder tegoed heeft, of te vorderen zal krijgen.

26. VERPLICHTINGEN MARCO DE BLAEY

26.1 Marco de Blaey zal deugdelijke zaken verhuren.
26.2 Marco de Blaey zal zich inspannen om het verhuurde op het afgesproken tijdstip ter beschikking te stellen, genoemde termijnen zijn echter nimmer aan te merken als een fatale termijn.

27. VERPLICHTINGEN HUURDER

27.1 De huurder is verplicht het gehuurde in goede staat te houden.
27.2 De huurder zal ter voorkoming van schade of letsel de instructies van Marco de Blaey, of de bijbehorende gebruiksaanwijzing opvolgen.
27.3 De huurder is tot aan het moment dat het verhuurde op de correcte wijze en op het afgesproken tijdstip in ontvangst is genomen door Marco de Blaey, verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, en alle schade ontstaan door het al dan niet verkeerd gebruik van het gehuurde.
27.4 Indien huurder beschadigingen aan het gehuurde constateert, doet huurder hier zo spoedig als mogelijk melding van aan Marco de Blaey.
27.5 Marco de Blaey of een door Marco de Blaey aangewezen persoon zal de reparatiewerkzaamheden op zich nemen.
27.6 Alle kosten verbonden aan het repareren van het gehuurde komen voor rekening van huurder, tenzij huurder onomstotelijk kan bewijzen dat het mankement aan het gehuurde reeds bestond voor het aangaan van de huurovereenkomst.
27.7 Een dispuut over een mankement als bedoeld in het vorige lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van huurder nimmer op.

28. TERUGLEVERING

28.1 Indien het gehuurde niet, of niet correct wordt geretourneerd, dient de nieuwwaarde van het gehuurde aan Marco de Blaey te worden vergoed.
28.2 In aansluiting op het vorige lid dient huurder het gehuurde gereinigd, stickervrij, en met eventueel geleverde sleutels terug te leveren.
28.3 Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn.

29. TRANSPORT

29.1 De transportkosten van verhuurde komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van huurder.
29.2 De benodigde verzekeringen voor transport komen ook voor rekening van huurder.

30. EIGENDOM VAN GEHUURDE

30.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Marco de Blaey.
30.2 Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik af te staan.
30.3 Het is huurder voorts verboden het gehuurde te vervreemden of te bezwaren.
30.4 Alle schade die direct of indirect voorvloeit uit het niet nakomen van het in vorige leden van dit artikel gestelde, komt voor rekening van huurder.
30.5 Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht Marco de Blaey’s verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

 

Copyright © Marco de Blaey B.V. 2018
Jupiterstraat 1 2132 HC Hoofddorp
Tel: 023 5624462 Fax: 023 5625031 Email: info@marcodeblaey.nl Website: www.marcodeblaey.nl
Algemene voorwaarden